Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN AKTYWACJI I UŻYTKOWANIA KARTY UPOMINKOWEJ Miloo Home

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Upominkowej Miloo Home, zwanej dalej „Kartą”.

1.2 Wydawcą Karty jest Home Invest International S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611382, zwana dalej „Miloo Home”.

1.3 Program Kart Upominkowych Miloo Home jest prowadzony we wszystkich salonach sieci Miloo Home w Polsce.

1.4 Program Kart Upominkowych Miloo Home rozpoczyna się dnia 1 lutego 2016 roku i trwa bezterminowo.

1.5 Użytkownik Karty Upominkowej Miloo Home poprzez aktywację Karty w sposób poniżej określony oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Upominkowej Miloo Home

2.1 Karta Upominkowa Miloo Home jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Miloo Home w dowolnym salonie Miloo Home na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 W programie objętym niniejszym regulaminem klienci Miloo Home mogą aktywować Karty Upominkowe Miloo Home o wartości nie mniejszej niż 100zł oraz nieprzekraczającej 10000zł.

2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Upominkowej Miloo Home nie podlegają oprocentowaniu.

2.4 Karta Upominkowa Miloo Home nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

 

§ 3. Aktywacja Karty Upominkowej Miloo Home

3.1 Warunkiem używania Karty Upominkowej Miloo Home jest aktywacja Karty, to jest dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu House&more, w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

3.2 Karta Upominkowa Miloo Home może zostać zasilona tylko raz (jednokrotnie).

3.3 Karta zachowuje ważność przez okres 365 dni od dnia jej aktywacji. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

3.4 Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

3.5 Użytkownik Karty Upominkowej Miloo Home jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta: może być wykorzystana wyłącznie w sklepach Miloo Home, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być wykorzystywana (pkt 3.3 niniejszego Regulaminu).

 

§ 4. Zasady użytkowania karty Upominkowej Miloo Home

4.1 Karta Upominkowa Miloo Home może być wykorzystywana wyłącznie po jej aktywacji we wszystkich sklepach Miloo Home biorących udział w programie.

4.2 Karta Upominkowa Miloo Home wystawiana jest na okaziciela. Wykorzystanie Karty przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

4.3 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne.

4.4 Płatność Kartą Upominkową Miloo Home następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu Miloo Home. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej Miloo Home, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Miloo Home za sprzedane towary.

4.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Upominkowej Miloo Home nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym.

4.6 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Upominkowej Miloo Home, przeprowadzonego na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w salonach stacjonarnych House&more, użytkownik otrzyma kolejną Kartę o wartości odpowiadającej cenie towarów podlegających zwrotowi.

4.7 Użytkownicy Kart Upominkowych Miloo Home mogą uzyskać informację co do stanu konta swoich Kart w kasie dowolnego salonu House&more.

4.8 Karty Upominkowej Miloo Home można używać wyłącznie w sklepie stacjonarnym House&more.

 

§ 5. Odpowiedzialność Miloo Home i reklamacje związane z Kartą Upominkową Miloo Home.

5.1 Miloo Home nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Miloo Home, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy.

5.2 Miloo Home nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

5.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej Miloo Home, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Miloo Home Polska żadne roszczenia.

5.4 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi Miloo Home będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w kasie sklepu Miloo Home lub listownie na wskazany powyżej adres siedziby Miloo Home.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

6.1 Miloo Home zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach Miloo Home oraz na stronie internetowej www.miloohome.pl

6.2 Miloo Home zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Upominkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w pkt 6.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Upominkowych Miloo Home nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.

6.3 Niniejszy regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Miloo Home oraz na stronie internetowej www.miloohome.pl

6.4 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

To Top