REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „MEBLE DOSTĘPNE OD RĘKI, OŚWIETLENIE, LUSTRA do -20%”

 

(zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 8 listopada 2019 r.

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Firma Home Invest International S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C,
01-797 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000611382, NIP 525-265-43-76,
REGON 364159543, Kapitał zakładowy 500 000 zł opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”), w celu popularyzacji marki i zintensyfikowania sprzedaży artykułów wprowadza w sklepie internetowym  znajdującym się na stronie: www.miloohome.pl .Akcję promocyjną prowadzoną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Akcją promocyjną objęte są MEBLE DOSTĘPNE OD RĘKI, OŚWIETLENIE, LUSTRA znajdujące się w ofercie Organizatora w sklepie internetowym, których zapas nie został wyczerpany (zwane dalej „Artykułami” lub „Artykułem”)  

 

§ 2

Termin, miejsce i cel promocji

1. Akcja promocyjna prowadzona jest sklepie internetowym na stronie www.miloohome.pl i w stacjonarnych salonach sprzedaży (zwanych dalej „Sklepem”).

2. Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia 8 listopada 2019 r. od godziny 18:00
do dnia 24 listopada 2019 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

 

§ 3

Uczestnicy promocji

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w Regulaminie (zwani dalej "Uczestnikami").

 

§ 4

Zasady promocji

1. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym www.miloohome.pl  lub stacjonarnym salonie sprzedaży Uczestnik Akcji promocyjnej, który w czasie trwania Akcji dokona zakupu co najmniej dwóch artykułów z wybranej kategorii MEBLE DOSTĘPNE OD RĘKI; kategorii OŚWIETLENIE, kategorii LUSTRA; (zwanych dalej „Zestawem”), otrzyma rabat  w wysokości 15% ceny pierwszego produktu w Zestawie oraz 20% ceny drugiego produktu w Zestawie (zwany dalej „rabatem”).

2. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym www.miloohome.pl lub stacjonarnym salonie sprzedaży Uczestnik Akcji promocyjnej, który w czasie trwania Akcji dokona zakupu co najmniej trzech artykułów z wybranej kategorii MEBLE DOSTĘPNE OD RĘKI; kategorii OŚWIETLENIE; kategorii LUSTRA (zwanych dalej „Zestawem”), otrzyma rabat  w wysokości 15% ceny dla pierwszego produktu w Zestawie (zwany dalej „rabatem”) oraz rabat w wysokości 20% ceny dla drugiego produktu w Zestawie (zwany dalej „rabatem”) oraz rabat w wysokości 15% ceny dla trzeciego produktu w Zestawie (zwany dalej „rabatem”). Dla każdego kolejnego produktu w Zestawie rabat naliczany jest naprzemiennie.

3. Rabat naliczany jest w koszyku automatycznie dla użytkowników Sklepu Internetowego www.miloohome.pl i widoczny jest w Podsumowaniu jako zniżka

4. Rabat odliczany jest od ceny brutto każdego artykułu i będzie naliczany jednorazowo. Rabat nie może być dzielony.

5. Rabat jest jednorazowy tzn. że nie może być wykorzystywany wielokrotnie. Rabat przysługuje wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej. Rabat nie może być przyznany na zakup artykułów po zakończeniu Akcji promocyjnej.

5. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. O zakupie artykułów w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rabatu.

7. Akcja promocyjna, w tym rabat, nie mogą być łączone z innymi Akcjami promocyjnymi w tym z rabatami uzyskiwanymi w ramach zapisania się do Newslettera.

 

§ 5

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny artykułu uwzględniającej rabat, do którego Uczestnik nabył prawo w trakcie Akcji promocyjnej i którego to artykułu roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

 

§ 6

Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia pod adresem email: sklep@miloohome.pl z adnotacją "Reklamacja” lub pod numerem Infolinii : +48 734 167 911 * (opłata zgodnie z taryfą operatora).

2. Reklamacje powinny zawierać dopisek „Reklamacja” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym stanowi ust. 1 i 2, trwa 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownie do formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem.

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w ramach Akcji promocyjnej w sklepie internetowym www.miloohome.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości (odpowiednio, co do dwóch lub więcej artykułów) albo w części (odpowiednio co do jednego artykułu lub więcej artykułów) Uczestnik zobowiązany jest zwrócić artykuły, których odstąpienie dotyczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości Organizator zwróci Uczestnikowi zapłaconą cenę (uwzględniającą udzielony rabat).

W przypadku, odstąpienia od umowy sprzedaży w części obejmującej produkt, na który udzielono rabatu, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę tego artykułu uwzględniającą udzielony rabat.

W przypadku, odstąpienia od umowy sprzedaży w części obejmującej produkt, na który nie udzielono rabatu, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę tego artykułu po potrąceniu z tej ceny kwoty rabatu, do którego Uczestnik stracił prawo wskutek odstąpienia.

6. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zmianami).

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom  na mocy odrębnych przepisów prawnych.

 

 

§ 7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Home Invest International S.A.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów Miloo Home drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.miloohome.pl i każdy Uczestnik oraz zainteresowany ma prawo zapoznać się z jego treścią.

2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.

3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Uczestnika.

4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. ze zmianami). Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji mają zastosowanie przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.miloohome.pl w zakładce: Regulamin.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2019 r.

To Top