REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MilooHome.pl

 

 

ZAWARTOŚĆ:

POSTANOWIENIA OGÓLNE
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
DANE OSOBISTE
SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY I ODBIORU PRODUKTU
REKLAMACJA PRODUKTU
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Sklep internetowy www.miloohome.pl dba o prawa konsumentów. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy wyjaśniać na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.miloohome.pl prowadzony jest przez firmę HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000611382, sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, NIP: 5252654376, REGON: 364159543, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 734 167 911

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i skierowane jest wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym Sklepy są zbierane.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie. Sklep internetowy.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.miloohome.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000611382, sąd rejestrowy prowadzący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy i

n Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca: kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa i adres do doręczeń: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, NIP: 5252654376, REGON: 364159543, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: +48 734 167 911

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystającego lub zamierzającego korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: login, imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i hasło.

2.1.1.1. Usługa Elektronicznego Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@miloohome. pl lub pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia „Potwierdź zakup” – do tego czasu nie jest możliwe modyfikacji wprowadzanych danych (m.in. w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej , numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt(y), ilość Produktu(ów), miejsce i sposób dostawy Produktu(ów), sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest świadczona nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Klienta.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”, a następnie potwierdzając to poprzez kliknięcie w link przesłany na podany adres e-mail. Możesz także zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas zakładania Konta – z chwilą założenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera (rezygnacja z Newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@miloohome .pl lub pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższa, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecane minimum s

rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i Javascript.

2.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Procedura reklamacyjna:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem trybu reklamacji Produktu, o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

2.4.2. pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk;

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

2.4.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi określone w zdaniu poprzednim mają charakter jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.5       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.miloohome.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, a także wprowadzania zmian w ich. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Całkowita cena zawierająca podatki Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz inne koszty, a gdy nie da się ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku je uiścić, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Tryb zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia Zamówienie i jego przyjęcie do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

3.3.3.1 zastrzegamy, że opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;

3.3.3.2 zastrzegamy, że złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (która może zostać przyjęta lub odrzucona);

3.3.3.3 zastrzegamy, że do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy obsługa sklepu internetowego Miloohome.pl prześlę klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.4. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży zostaje utrwalona, zabezpieczona i udostępniona Klientowi poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.2 Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych wynika bezpośrednio z realizacji poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę.

4.2.1 Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży w związku z transakcją Klienta w serwisie miloohome.pl bez konieczności wcześniejszej rejestracji i posiadania konta w serwisie miloohome.pl, w szczególności w celu:

4.2.1.1 Dokonanie transakcji przez Klienta w Sklepie Internetowym 

Sklep – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 sek. 1 pkt b) RODO;

4.2.1.2 finansowo-księgowe – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przepisów prawa, w tym podatkowych, w tym art. 74 ustawy o rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 sek. 1 pkt c) RODO;

4.2.1.3 obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 sek. 1 punkt f) RODO;

4.2.1.4 prowadzenie procesów reklamacyjnych – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 sek. 1 punkt f) RODO.

4.2.2 Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w związku z rejestracją Klienta w Sklepie internetowym miloohome.pl i założeniem konta, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klienta w sklepie miloohome.pl, w w szczególności w celu:

4.2.2.1 Umożliwienie Klientowi założenia i zarządzania kontem, a także zapewnienie obsługi Konta Klienta, transakcji oraz rozwiązywanie problemów technicznych – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 sek. 1 punkt f) RODO.

4.2.2.2 Dokonanie przez Klienta transakcji w Sklepie Internetowym – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, zgodnie z art. 6 sek. 1 pkt b) RODO;

4.2.2.3 finansowo-księgowe – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przepisów prawa, w tym podatkowych, w tym art. 74 ustawy o rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 sek. 1 pkt c) RODO;

4.2.2.5 obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 sek. 1 punkt f) RODO;

4.2.2.6 prowadzenie procesów reklamacyjnych – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, zgodnie z art. 6 sek. 1 punkt f) RODO.

4.2.3 Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazany jest w punktach 2.1.1 i 2.1.2.

4.2.4 Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedawcę pochodzą bezpośrednio od Klienta.

4.2.5 Sprzedający świadcząc usługę newslettera dopełnia obowiązku informacyjnego i każdorazowo informuje Klienta o celu przetwarzania danych osobowych zapisując się do newslettera.

4.3 Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to ograniczone obowiązującymi przepisami prawa:

prawo dostępu – prawo żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
prawo do sprostowania – prawo żądania sprostowania lub aktualizacji Twoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne;
prawo do usunięcia – prawo żądania usunięcia danych osobowych;
prawo do ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania przetwarzania całości lub części Twoich danych osobowych czasowo lub na stałe;
prawo sprzeciwu – prawo sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub w celach statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś.
prawo do przenoszenia danych – prawo żądania otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych lub przekazania ich do wykorzystania osobom trzecim;
prawo do odmowy poddania się zautomatyzowanym decyzjom wywołującym skutki prawne – prawo do niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli decyzja może wywołać dla użytkownika skutki prawne lub podobne.

4.4 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może kontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub listownie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

4.5 Dane Klienta mogą być udostępniane dostawcom usług technicznych, którzy potrafią obsługiwać infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia usług Sklepu Internetowego miloohome.pl, w szczególności dostawcom hostującym, przechowującym i utrzymującym stronę internetową sklepu, jej zawartość i dane. Jeżeli Klient wyraził zgodę na działania marketingowe Sprzedawcy, dane Klienta mogą zostać udostępnione partnerom Sprzedawcy w zakresie marketingu i reklamy. Dane są udostępniane w celu lepszego dostosowania treści. Dane Klienta mogą być także udostępniane określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu przesyłania Klientowi komunikatów promocyjnych dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

4.6 Dane Klienta nie podlegają przekazywaniu i są wykorzystywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4.7 Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta przez okres niezbędny do realizacji wskazanych usług oraz przez okres, w którym Usługodawca jest zobowiązany przechowywać dane lub dokumenty je zawierające dla udokumentowania spełnienia wymogów prawa oraz umożliwienia organom władzy publicznej kontrolować ich realizację.

4.7.1 Sprzedawca przechowuje dane osobowe Klienta w związku z dokonaną przez niego transakcją w serwisie miloohome.pl bez wcześniejszej rejestracji 

i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji transakcji oraz przez czas, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem Umowy Sprzedaży zawartej w wyniku transakcji, do 6 lat od dnia zawarcia transakcji data transakcji.

4.7.2 Sprzedawca przechowuje dane osobowe Klienta przez czas posiadania przez Klienta konta, a także po jego usunięciu przez czas możliwego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją Umowy Sprzedaży zawartej na skutek: transakcji, do 6 lat od dnia usunięcia konta.

4.7.3 Dane Klienta związane ze świadczeniem usługi newslettera będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi oraz przez 6 miesięcy od dnia otrzymania żądania Klienta o zaprzestaniu prowadzenia kampanii marketingowej (wysyłania newslettera).

4.8 Dane Klientów przetwarzane są w sposób zautomatyzowany. Jednakże takie działanie nie będzie wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klienta. Sprzedawca wykorzystuje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do prognozy osobistych preferencji i zainteresowań Klienta.

 

 

5.  SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze przy odbiorze.

5.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze.

5.1.3. Płatność kartą podarunkową.

5.1.4. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej o sposobach płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

5.1.5.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami płatniczymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Płatności elektroniczne i kartami kredytowymi obsługują:

5.1.5.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000 000 zł wpłacony w całości, NIP: 779-23-08-495.

5.1.6. Płatności w systemie ratalnym – płatność następuje w całości lub w części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, kapitał zakładowy: 84.238.318,00 (wpłacony w całości), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 01077887800000).

5.2. Data płatności:

5.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem lub za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

6.   KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, opłaty za pobranie, dostarczenie i usługi pocztowe) wskazywane są Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się. poprzez Umowę sprzedaży. Przez dostawę rozumie się koszt wysyłki. Koszt dostawy, koszt usługi pobrania lub usługi dostawy lub montażu nie jest wliczony w koszt wysyłki i jest ustalany indywidualnie ze sprzedawcą. Dostawa na terenie kraju jest bezpłatna w przypadku wartości zamówienia przekraczającej 399 zł brutto (nie obejmuje usługi dostawy i montażu). Bezpłatna dostawa dotyczy tylko wybranej grupy produktów wysyłanych przesyłką kurierską (opcja przesyłki kurierskiej).

6.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

6.3. Sprzedawca Udo udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.

6.3.2. Dostawa palet.

6.3.3. Własny transport Sprzedającego.

6.3.4. Odbiór osobisty możliwy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, wybranym przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, w godzinach otwarcia wybranego sklepu stacjonarnego.

6.4. Czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych w przypadku Produktów oznaczonych jako „dostępny” lub do 70 Dni Roboczych w przypadku Produktów oznaczonych jako „

robione na zamówienie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 70 Dni Roboczych Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia zawiadomienia Sprzedawcy przez wierzyciela o zawarciu umowy o kredyt z Klientem, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pochodzącymi z przyznanego Klientowi kredytu.

6.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produkt będzie gotowy do odbioru w ciągu 21 Dni Roboczych w przypadku Produktów oznaczonych jako „dostępne” lub w górę do 70 Dni Roboczych w przypadku Produktów oznaczonych jako „na zamówienie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, termin gotowością do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 70 Dni Roboczych.Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę o gotowości Produktu do odbioru.Rozpoczęcie okresu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta, liczy się w następujący sposób:

6.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia zawiadomienia Sprzedawcy przez wierzyciela o zawarciu umowy o kredyt z Klientem, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pochodzącymi z przyznanego Klientowi kredytu.

7.    reklamacja produktu

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). ). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną nabywającego Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu ze Sprzedawcą Umowy określają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7.2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

7.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

7.3.1. pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk;

7.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

7.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi określone w zdaniu poprzednim mają charakter jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7,5. Aby reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia, należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń,

napisz z nim protokół szkody. Brak takiego dokumentu może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. Zaleca się także wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki i samego produktu.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem żądał wymiany rzeczy albo usunięcia 

wady lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma zostać obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. .

7.7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach związanych z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

8.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih .org.pl/); (2) wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są m.in. drogą elektroniczną pod adresem [email protected] oraz pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8:30 - 16:30, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

8.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywny i wielojęzyczny serwis internetowy stanowiący kompleksowy punkt obsługi konsumentów i przedsiębiorców poszukujących pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład:

9.1.1. pisemnie na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk;

9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz jest dodatkowo dostępny w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowa, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za zawartą 

ID.

9,5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy albo przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9,8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której spełnianie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania zobowiązany jest zapłacić za wykonane usługi do czasu odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny lub wynagrodzenia uzgodnionego w umowie. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa udzielonego świadczenia.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpić od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (10) zawarta w drodze aukcji publicznej; (11) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, cateringu, usług związanych z wypoczynkiem, rozrywką, imprezami sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie określono dzień lub okres podłączenie usługi; (12) o dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o szkodzie o prawie odstąpienia od umowy.

10.    PROW

IZJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Klienta niebędącego konsumentem wobec Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do transportu aż do wydania Klientowi oraz za opóźnienia w transporcie przesyłki.

10,5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że Produkt został utracony lub uszkodzony w czasie transportu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.7. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconą cenę i koszty dostawy wynikające z Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż tysiąc złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.

10.9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 i 384 [1] Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy o charakterze ciągłym (np. Umowa Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób wpływać na prawa nabyte przez Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed data wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami

ntami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach konsumenckiego sa

les oraz nowelizacja Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4. Na naszych stronach internetowych podmioty trzecie umieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. cookies) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy, z którymi stale współpracujemy, aby dostosować reklamy na naszych i ich stronach internetowych do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz usług, które świadczymy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualna Polska. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polską znajdziesz w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

12. WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

HOME INVEST MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk
mioohome.pl
[email protected]

–    Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegające na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

(*)(proszę wpisać KOD PRODUKTU, NAZWĘ PRODUKTU, ILOŚĆ - podanie tych danych przyspieszy proces wypłaty)

 

 

–    Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku przesyłania formularza w wersji papierowej)

-    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Data aktualizacji regulaminu: 16.01.2024.